Tôi muốn giới thiệu #285

8/2/1985
0966207750
từ năm 2014_2017 làm thợ cơ khí
Từ 2017_2019 làm công ty điện tử

Scroll to Top