Tôi muốn giới thiệu #280

ĐI SAU TẾT
過年後才入境
是因為來不及辦手續(2019。12。27才回越南.)

Scroll to Top