Tôi muốn giới thiệu #702

Sdt.0971855488. Ngày sinh 10/1/2002. Kinh nghiệm. Đứng máy dây chuyển sản xuất linh kiện điện tử

Scroll to Top